Warning: Illegal string offset 'td-multipurpose' in /home/toroslar/yazirtekstil.com/wp-content/plugins/td-composer/includes/tdc_main.php on line 392
asd

İNSAN KAYNAKLARI

Aday Havuzu İş Başvurusu


Şirketimizin işe seçme sürecindeki temel amacı, motivasyonu yüksek, şirkete bağlılık gösterecek ve iş birliği sağlayacak, Toroslar Tekstil’i geleceğe taşıyacak etkin insan kaynakları istihdam etmektir. Toroslar Tekstil’in personel ihtiyacı olduğunda, başvurular arasından, ihtiyaçlar doğrultusunda aranılan nitelikteki adaylar belirlenmekte ve görüşmeye çağırılmaktadır. Mülakatlar sözlü görüşme şeklinde yapılmakta olup işin gerektirdiği duruma göre adaylara kişilik envanterleri, yetkinlik değerlendirme ve beceri sınavları da uygulanabilmektedir. Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylara Toroslar Tekstil tarafından iş teklifi yapılmaktadır.

Toroslar Tekstil İş Başvuru Formu bağlantısından, Toroslar Tekstil Tic. San. Ltd. Şti İş Başvuru Formunu indirip doldurarak, [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

STAJLAR

Toroslar Tekstil Gençlerimize Sunduğu Staj İmkanıyla Gelişimlerini Desteklemeye Devam Ediyor.

Toroslar Tekstil Tic. San. Ltd. Şti. olarak; lise ve üniversite öğrencilerine sağladığımız staj olanağı ile öğrencilerin gelişimine destek verip iş hayatına hazırlarken, Şirketimizin gelecekteki potansiyel insan kaynağını belirlemeyi hedefliyoruz. Hem başarılı öğrencileri bünyemize kazandırmak hem de öğrencilerimize önemli tecrübeler sağlamak istiyoruz. Bu bağlamda staj başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerin [email protected] adresine özgeçmişleriyle birlikte ilgili staj bilgilerini iletmesi yeterli olacaktır. Değerlendirmeye alınan staj başvuruları İnsan Kaynakları ve ilgili departmanlar tarafından uygun görüldükten sonra süreç başlatılmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası; Tekstil sektöründeki öncü konumunu ilerleyerek sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, bölgesinde lider, global bir şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır. Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.

Çalışma İLKELERİ

Toroslar Tekstil Tic. San. Ltd. Şti’nin faaliyet alanlarıyla ilgili Türkiye ve Dünya pazarlarındaki güçlü konumunun temelinde, ortak amaç ve ilkelerin paylaşıldığı demokratik bir ortamla birlikte temel ahlaki ve insani değerlere sahip nitelikli insan kaynakları yatmaktadır.

Değerlerimiz;

  • Kurumsal ilke ve değerlerimize sahip çıkarız.
  • Şirketimizin amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmek için üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getiririz.
  • Her zaman şirketimizin haklarını ve çıkarlarını koruruz.
  • Hiçbir zaman şirketimize karşı sadakat ve dürüstlükten ödün vermeyiz.
  • Yeniliğe ve değişime açığız, yaşam boyu öğrenim temel felsefemizdir.
  • Çözüm odaklıyız, problemleri çatışma kaynağı olarak görmeyiz.
  • Doğru sonuca ulaşmak için iş birliği içinde takım ruhuyla çalışırız.
  • Güçlü ve zayıf yönlerimizi bilir yapıcı eleştirilere karşı olumlu yaklaşımda bulunuruz.

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA BEYANI

KVKK Hakkında Bilgilendirme Metni
İşbu “Bilgilendirme Metni”, Toroslar Tekstil Tic. San. Ltd. Şti olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’ nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek ve aşağıdaki hususlarda onayınızı almak amacıyla sunulmaktadır.

Verilerinizi Hangi Amaçla Topluyoruz?
Toroslar Tekstil Tic. San. Ltd. Şti bu aydınlatma metninde yer verilen diğer kanallar vasıtasıyla paylaşmış olduğunuz sözlü ya da yazılı kişisel verilerinizi, yine bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak işlemektedir. Toroslar Tekstil Tic. San. Ltd. Şti açık adresi 3. Organize Sanayi Bölgesi 8. Yol No:29 Söğütlü Sakarya ve vergi numarası Güneşli Evren Vergi Dairesi- Vergi No: 8560024772’dir. KVKK açısından Şirketimiz “Veri Sorumlusu” sıfatıyla faaliyet göstermektedir. Toroslar Tekstil Tic. San. Ltd. Şti ile kişisel verilerinizi bu aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçları kapsamında kullanılmak üzere paylaştığınızda, bu aydınlatma metninde yer alan hükümler konusunda bilgilendirilmiş kabul edilirsiniz. Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket\\\’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket\\\’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi; Şirket’in itibarının, fiziki ve veri güvenliğinin sağlanması, çalışanların ve üçüncü kişilerin can sağlığının korunması ve bu unsurlarının en üst seviyede tutulması ve telafisi mümkün olmayacak zararları engellemek amaçlarıyla kamera kaydı alınması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemle Topluyoruz?
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; idari, hukuki vb faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte kişisel verileriniz kanallar üzerinden otomatik veya otomatik olmayan yollarla, elektronik ortamda yahut sözlü veya yazılı olarak toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşabiliriz?
Kişisel Verileriniz; Şirketimizin iştirakleri, şirket görevlileri, hukuk danışmanları, mali ve vergi danışmanları, yargı mercileri, şirket çalışanları, şirketin faaliyetlerinin uzantısı niteliğindeki ya da tamamlayıcısı niteliğindeki hizmet aldığı ilgililer, iş güvenlik uzmanı, iş yeri hekimi, jandarma, polis, anlaşmalı kargo şirketleri, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan SGK gibi kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile açık rıza olmak şartıyla diğer 3. Kişilerle aktarılabilecektir.

Haklarınız Nelerdir?
Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Bu kapsamda yapacağınız talepler 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yazılı olmalıdır. Haklarınızı kullanmak için talebinizi yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gereklidir. Şirketimize yazılı başvuruda bulunurken kimlik bilgileriniz ile hangi hakkınızı kullanmak istediğinizi açıklayarak ‘İnsan Kaynakları’ biriminden temin edebileceğiniz formu doldurmanız gerekmektedir. Şahsen başvuru haricinde web sayfamızda yer alan ‘Başvuru Formu’ nu doldurup [email protected] adresine gönderebilirsiniz. Haklarınızın kullanımı ile ilgili taleplerinizi yerine getirirken, Şirketimizin yapacağı masrafları, KVKK nın Veri Sorumlusuna Başvuru başlıklı 13. Maddesi gereğince belirlenen tarifeye göre talep etme haklarımız saklı tutulmuştur.